CART

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 🏆 คุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จำกัด รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักธุรกิจสตรีเด่นหอการค้าไทย ปี 2565”

Date : ธันวาคม 13, 2022
แชร์

ขอแสดงความยินดี กับคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักธุรกิจสตรีเด่นหอการค้าไทย ปี 2565” และเข้ารับรางวัลจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรี ผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมทางธุรกิจ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร ไว้เป็นแบบอย่างที่ดี ณ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565